LANDGOED BOERSKOTTEN

 

Het landgoed Boerskotten, sinds 1985 in bezit van natuurmonumenten, omvat 109 Ha bos en 35 Ha cultuurgrond met enkele boerderijen. Het is ontstaan vanuit de omgeving van het huidige landhuis. Omstreeks de helft van de vorige eeuw kreeg het een belangrijke uitbreidding door de ontginning van de heide van het lutterveld; een deel van boerskotten kan dus beschouwd worden als een heideontginningslandschap; het andere, meer noordelijke deel bestaat uit een oud gaaf hoevenlandschap. De bossen, op sommige plaatsen al wel 150 jaar oud, herbergen vele vogels. Naast de meer gewone soorten komen ook de fluiter, appelvink, houtsnip en de nachtzwaluw voor. Door de variatie in het landschap en de aanwezigheid van vele kleine diersoorten zijn er ook veel roofvogels, zoals de buizerd, havik en sperwer. De afwisseling en glooiing maken het gebied erg aantrekkelijk. De rust wordt echter nogal eens verstoord doordat het onder de aanvliegroute van de vliegbasis Twente ligt. Helaas is het landgoed nu in tweeŽn gesplitst door de rijksweg A1.

 

HOEVENLANDSCHAP :

Twente wordt in haar landelijk gebied gekenmerkt door kleinschaligheid en variatie. Het oostelijke deel van het gebied wordt getypeerd door de stuwwal. Waaraan we de hoogteverschillen en ook het fraaie riviertje de Dinkel te danken hebben. Door de verscheidenheid aan bodemsamenstelling is er vaak binnen heel kleine gebieden een grote variatie aan grondsoorten. Vanouds hebben boeren daarop ingespeeld. Zij hebben een z.g. hoevenlandschap gevormd met verspreid liggende boerderijen, gescheiden door weiland, bouwland, bosjes en houtwallen. Vroeger, tot aan het begin van deze eeuw was er ook veel heide in Twente: dit ten behoeve van de broodnodige mestvoorziening van akkers. De reeks: heide-schapenpotstalplaggen mest, is er echter al lang verleden tijd. En veranderingen in de landbouw zijn er nog steeds. Het gemengd bedrijf is goeddeels overgegaan in het melkveebedrijf. De akkers zijn er nog wel, maar de traditionele haver, rogge, voederbieten en knollen hebben plaats moeten maken voor de voedermaÔs. Dit product, dat tegen een hoge gift stalmest en drijfmest is opgewassen, wordt ingekuild.

 

STUWWAL:

 

De flinke hoogte verschillen die in het oost Twentse landschap worden gevonden, zijn te danken aan de stuwwal, die ruim 100.000 jaar geleden in de voorlaatste ijstijd werd gevormd door gletsjers, die vanuit ScandinaviŽ tot halfweg ons land schoven. De wel 100 meter hoge landijsmassa=s ploegden zich door rivierdalen en laagtes, stuwden de grond opzij en voor zich uit, zo werden wallen in het landschap gevormd. Rotsdelen worden afgebroken en meegenomen; vermorzeld tot keien en leem; in Twente achtergelaten in de vorm van zwerfkeien, grind en kleileem. Onder deze lagen bevindt zich een kern van vette, donkere klei, gevormd door een tropische zee, die miljoenen jaren geleden boven dit deel van ons land golfde

 

Klaverzuring:

In het lichtere loofbos is een ondergroei aanwezig van grote muur en witte klaverzuring. Zwarte specht en zangvogels als tjiftjaf, zanglijster en appelvink broeden hier. De zeldzame Zwarte Specht hakt ovale gaten in oude bomen om hierin jongen groot te brengen. Op de graslanden in het noordoosten vindt natuurontwikkeling plaats. Plaatselijk is de voedselrijke bovenlaag weggehaald, waardoor een soortenrijker grasland ontstaat met verschillende zeggensoorten.

 

 

terug naar home pagina